Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η   Α Δ Ε Ι Α

 

 

 

Το πρότυπο πακέτο έκδοσης Οικοδομικών Αδειών ADEIA περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα-μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και τα οποία συνιστούν την πιό αξιόπιστη και έγκυρη λύση στα Πολεοδομικά Γραφεία όλης της χώρας, αλλά και μακράν την πιό οικονομική λύση, χωρίς κρυφά έξοδα και διπλοχρεώσεις.

Το ADEIA λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, αλλά συνεργάζεται και με το Aρχιτεκτονικό IDEA για αυτόματη άντληση των δεδομένων από τα σχέδια της μελέτης.

Διαρκώς ενημερωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (αρχεία XML ΤΕΕ) και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση.

Στο πακέτο ADEIA ήρθε να προστεθεί και η εφαρμογή e-ADEIA  για την αυτόματη υποβολή αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μέσω αρχείου xml. Συμπεριλαμβάνει και τις αναβαθμίσεις  του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-Άδειες, κατ’ εφαρμογή  των απαιτήσεων του Ν.4685 (ΦΕΚ A 92/07.05.2020) και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ Β 1843/13.05.2020), καθώς επίσης και τις τελευταίες προσαρμογές στις διατάξεις του Ν. 4951/2022

βλ. σχετικό video παρουσίασης

       

 

 

 

ADEIA Αναλυτικά Χαρακτηριστικά 

         
 

 

     
 

Αμοιβές Μηχανικών

Υπολογισμός Αμοιβών Μελέτης-Επίβλεψης, Φορολογικών, ΙΚΑ κλπ, και παραγωγή όλων των εντύπων της άδειας όπως απαιτούνται για την Πολεοδομία. Παραμετρικές βιβλιοθήκες πινάκων και συντελεστών (τιμές ζώνης, συντελεστές κλπ), βιβλιοθήκες σχετικών νόμων και εγκυκλίων. Υπολογισμός του προϋπολογισμού είτε εμβαδομετρικά, είτε με αναλυτικό τιμολόγιο, είτε μικτά, ή και με με απευθείας εισαγωγή (πχ. Δημόσιο Εργο). Πλήρης παραμετρικότητα για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης (νέας κατασκευής, επέκτασης, επισκευών, αποκατάστασης κ.α.) Παραγωγή όλων των βασικών εντύπων (πχ. φύλλα υπολογισμών αμοιβών, φορολογικών, ΙΚΑ, πολύχρωμο κλπ), εντύπων ΤΑΣ, Φακέλων ΣΑΥ-ΦΑΥ, Σεντονιού, καθώς επίσης και όλων των εντύπων Δηλώσεων, Αιτήσεων κλπ που μπορεί να χρειαστούν. 

Νέο  e-ADEIA (Αίτηση έκδοσης άδειας)

Με τη νέα εφαρμογή e-ADEIA ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ σε ελάχιστο χρόνο, αφού παράγει το αρχείο τύπου .xml που αντικαθιστά την πληκτρολόγηση των στοιχείων καθώς και τις δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης εργασιών για το διαχειριστή και την ομάδα έργου. Η νέα αυτή εφαρμογή e-ADEIA καλύπτει πλήρως τις νέες απαιτήσεις για την ψηφιακή διαχείριση των αρχείων και λειτουργεί αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με άλλες εφαρμογές του πακέτου ADEIA.

ΕΚΚΟ (Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής)

Υπολογισμός του ΕΚΚΟ με βάση την νομοθεσία και κατανομή του στις επιμέρους εργασίες. Δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων είτε αυτόνομα, είτε με σύνδεση από τις "Αμοιβές". Απεριόριστη ευχέρεια στην εισαγωγή νέων εργασιών, την κατανομή οποιωνδήποτε ποσοστών και την αυτόματη ισοσκέλιση (προς τα πάνω ή κάτω). Συμπλήρωση προσωρινού ή τελικού πίνακα με αυτόματη μεταφορά στοιχείων. Τεύχος έτοιμο για την Πολεοδομία. 

Προμέτρηση-Προϋπολογισμός

Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, μέσω της επιλογής υλικών και εργασιών από πλούσιες, ανοιχτές στον χρήστη, βιβλιοθήκες. Ευελιξία στην διαμόρφωση καταλόγου Προμέτρησης-Κοστολόγησης, στην κατάστρωση του Προϋπολογισμού και στην σύνταξη συνοπτικής ή αναλυτικής Προσφοράς προς τον πελάτη. 

Κατανομή Χιλιοστών

Υπολογισμός των ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και εκτύπωση όλων των πινάκων (αναλογίες όγκου, χιλιοστά, πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής) με βάση αναλογίες όγκων ή πίνακα τιμών. Ευχέρεια στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, όπως πχ. η διάκριση ιδιοκτησιών σε ομάδες για αυθαίρετη πρόσδοση λιγότερων χιλιοστών (πχ. θέσεις πάρκινγκ) ή περισσότερων (πχ. καταστήματα), η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιας ιδιοκτησίας από τα κοινόχρηστα κ.α. 

Πρόστιμα Αυθαιρέτων

Αναλυτικοί υπολογισμοί με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Καλύπτονται ταυτόχρονα και οι 2 Κανονισμοί (ο προηγούμενος με ισχύ μέχρι 8/98, καθώς επίσης και το Π.Δ. 267/98). Αναλυτική εκτύπωση, έτοιμη για κατάθεση στην Πολεοδομία. 

Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων
& Υπερβάσεων Δόμησης 

Πρόγραμμα για την έκδοση των προστίμων διατήρησης των ημιυπαιθρίων, αλλά και των υπερβάσεων δόμησης. Η πιό έγκυρη λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μηχανικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α'), ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει και την αμοιβή των μηχανικών σύμφωνα με το χρόνο απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 του Π.Δ.969/1974 και σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ΤΕΕ. Η έκδοση όλων των απαιτούμενων εντύπων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ αναλυτικότερα οι δυνατότητες είναι οι εξής:

• Υπολογισμός ειδικού προστίμου • Αμοιβή μελέτης • Αίτηση ιδιοκτήτη • Υπεύθυνη δήλωση • Εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη • Τεχνική έκθεση • Φύλλο ειδικού βιβλίου καταχώρησης • Αίτηση 2 για κατάθεση στο ΤΕΕ • Συγκεντρωτικό πίνακα Αμοιβών και Φορολογικών • Δηλώσεις ανάληψης • Δηλώσεις ανάθεσης • Έντυπο τράπεζας • Έντυπο ΤΣΜΕΔΕ Ιδιοκτήτη - Έντυπο ΕΤΕ • Έντυπο ΤΣΜΕΔΕ Μηχανικού - Έντυπο ΕΤΕ • Έντυπο κατάθεσης εισφορών με ΤΣΜΕΔΕ και χωρίς • Έντυπο ΦΕΜ • Εξαφωγή xml για αποστολή στο ΤΕΕ • Δημιουργία αρχείου xls της πολεοδομίας για υποβολή στο site του ΥΠΕΚΑ • Συνοδεύεται με όλα τα νομοθετικά κείμενα και εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Χρονικός Προγραμματισμός

Αμεση δημιουργία του διαγράμματος Χρονικού Προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής της οικοδομής, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Ετοιμες βιβλιοθήκες εργασιών για ελαχιστοποίηση του χρόνου. 


Πυρασφάλεια 

Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής πυρασφάλειας (έντυπα Πυροσβεστικής κλπ), σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου (κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώροι συνάθροισης, βιομηχανίες κλπ) και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή. Πλήρεις μελέτες και έντυπα, συμπληρωματικές εκθέσεις (πχ. απαιτήσεις ενεργητικής) και παραρτήματα (πχ. για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ). 

ADEIA-Plus 

Το πακέτο ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τα προγράμματα Υδρευσης, Αποχέτευσης και Καυσίμων Αερίων για την ολοκληρωμένη εκπόνηση αντίστοιχων μελετών (τεύχος υπολογισμών, κατακόρυφα διαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις, προμέτρηση κλπ).

Υδρευση

Υπoλoγισμοί εγκατάστασης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη με τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, αλλά και δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης από την κάτοψη (FINE). Αυτόματοι υπoλoγισμοί για κυκλώματα κρύoυ vερoύ, ζεστoύ και αvακυκλoφoρίας. Υπoλoγισμός τριβώv και επιλογή Πιεστικoύ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ. 

Απoχέτευση 

 Υπoλoγισμοί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη και τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, με δυνατότητα αναγνώρισης και από την κάτοψη (FINE). Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, σηπτικής δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής ανύψωσης λυμάτων, αντλίας λυμάτων κλπ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ. 

Καύσιμα Αέρια

Πλήρεις υπoλoγισμoί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ (σωληνώσεις, καπναγωγοί, καπνοδόχοι κλπ με όλους τους απαραίτητους ελέγχους). Πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, Πρoμέτρηση-Κoστoλόγηση, Τεχνικές Περιγραφές. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους μελέτης και κατακόρυφου διαγράμματος.