4M-Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού
  International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD RAF
>> STRAD CUBUS
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     

Tο Ολοκληρωμένο Πακέτο Στατικών Μελετών STRAD-Ευρωκώδικες, αποτελεί την πιό σύγχρονη εξέλιξη του STRAD που συνδυάζει το πιό προηγμένο 3D BIM Interface με το πιό αξιόπιστο περιβάλλον υπολογισμών. Ειδικότερα, το πακέτο STRAD-Ευρωκώδικες πραγματοποιεί τους υπολογισμούς με την διάσημη μηχανή της Cubus (Statik/Cedrus/Fagus), συνιστώντας τον εγκυρότερο και πληρέστερο Σταθμό Εργασίας στα Στατικά, μακράν από τους αντιπάλους του.  

   
Δύο μοναδικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την επιλογή της λύσης STRAD-Ευρωκώδικες κυριολεκτικά ασυναγώνιστη

1. Προηγμένο CAD Interface τεχνολογίας ΒΙΜ της 4Μ. Που επιπλέον, τώρα με την μηχανή του Statik, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό τυποποίησης, με αποτέλεσμα να προσφέρει πραγματικά απεριόριστη ελευθερία και εποπτεία στην διαμόρφωση του φορέα σε μοντέλο 3D BIM.

2. Υπολογιστικό περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας και απόλυτης αξιοπιστίας. Τα Εργαλεία Statik/Fagus/Cedrus είναι ως γνωστόν κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επιπλέον οι Ευρωκώδικες αποτελούν ενδογενές τους χαρακτηριστικό.

Για τους δύο παραπάνω λόγους, είναι φανερό ότι η λύση STRAD-Eυρωκώδικες αποτελεί κορυφαία επιλογή μακράν από τον ανταγωνισμό.

 Τώρα Μοναδική Ευκαιρία προς όλους τους κατόχους STRAD της 4Μ-VK
Τώρα, με μόνο κόστος την τιμή της απλής αναβάθμισης που ισχύει για τους νέους Ευρωκώδικες όλοι οι κάτοχοι  του STRAD έχουν την μοναδική ευκαιρία να μεταβούν στην νέα γενιά STRAD-ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, με όλα τα παρακάτω modules:

Ö STATIK-5(3D) Γέφυρες - Σιδηρά - Ειδικές μελέτες
Ö STATIK-5(E) Δυναμική - Ευστάθεια – Επικολ. Οπλισμοί - Ανθρακοελάσματα
Ö STATIK-5(H) EAK - ΕΚΩΣ -Σχέδια
Ö STATIK-5(P) 3D Push - Over Ανάλυση Κτιρίων σε Σεισμό
Ö STATIK-5(S) Μεταλλικές κατασκευές κατά EC3
Ö STATIK-5(NL) Μη γραμμικό
Ö FAGUS-5(A) Σκυρ. Οπλ. – Προεντεταμένο για Γέφυρες
Ö CEDRUS-5 Πλάκες Π.Σ., Εισαγωγή από Ξυλότυπο
Ö CEDRUS-5(H) Οπλισμοί πλακών – Σχέδια σε DWG

STATIK-5

Πρόγραμμα Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Κτιρίων, Γεφυρών και Μεταλλικών Κατασκευών

STATIK-5V

Προένταση, Διαστασιολόγηση, 
Έλεγχος

STATIK-5H

Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων
Ικανοτικός σχεδιασμός -PushOver

 

 

STATIK-5P

Ανελαστική Στατική Ανάλυση 
Push-over
 κατά
FEMA, ΚΑΝΕΠΕ
 για Ενίσχυση/Ανασχεδιασμό
Κτιρίων
 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

STATIK-5(S)
Μεταλλικές κατασκευές κατά EC3

STATIK-5(NL)
Μη γραμμικό

 

 

 

FAGUS-5

Ανάλυση Διατομών
 

CEDRUS-5

Σχεδίαση Οπλισμών Πλακών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 

 

STΑΤΙΚ-5 Πρόγραμμα Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Κτιρίων, Γεφυρών και Μεταλλικών Κατασκευών

 

Το SΤΑΤΙΚ-5 είναι ένα πλήρες πρόγραμμα για τον υπολογισμό επίπεδων και χωρικών πλαισίων κατά τη θεωρία 1ης και 2ης τάξης. Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες κατά τη μόρφωση του στατικού και δυναμικού προσομοιώματος (μοντέλου) και είναι εξαιρετικά εύκολο στην εκμάθηση και στη χρήση. Όπως όλα τα προγράμματα της Cubus της σειράς 5 χρησιμοποιεί τον αντικειμενοστραφή γραφικό επεξεργαστή, το νέο Explorer της Cubus για τη διαχείριση των μελετών και τον νέο Viewer της Cubus για την προεπισκόπηση των εκτυπώσεων. Διαθέτει μη γραμμικό υπολογισμό (ελκυστήρες-θλιπτήρες), μονόπλευρες στηρίξεις, γεννήτριες κινητών φορτίων, ελαστική ευστάθεια, φάσματα απόκρισης κατά τον ΕΑΚ 2000, υπολογισμούς ερπυσμού και πρόγραμμα προέντασης φορέων από σκυρόδεμα (γέφυρες, κτίρια κ.α.)

   

STATIK 5V - Προένταση Διαστασιολόγηση Έλεγχος

 

Το πρόγραμμα προέντασης του STATIK-5 επιτρέπει την εισαγωγή τενόντων ως προς τη γεωμετρία, τις διαδικασίες τάνυσης και άλλες ιδιότητες. Όλες οι δράσεις πάνω στο φορέα που συνδέονται με τα παραπάνω παράγονται αυτόματα. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζει και διαστασιολογεί το STATIK-5 προεντεταμένους ραβδόμορφους φορείς και σε περίπτωση κλασσικής προέντασης και σε τάνυση επί κλινής.

 

SΤΑΤΙΚ-5H -Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ικανοτικός σχεδιασμός – PushOver

 

• Εισαγωγή κάτοψης υπό μορφή ξυλοτύπου στο ACAD • Αυτόματη σύνθεση χωρικού από τυπικούς ορόφους • Μεικτά συστήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά στοιχεία ή σύμμεικτα στο ίδιο προσομοίωμα • Μονόπλευρα μέλη και στηρίξεις (ελκυστήρες, θλιπτήρες) • Θεμελείωση από γενική κοιτόστρωση μέσω του CEDRUS-5 με δυνατότητα αποκόλλησης των ελατηρίων σε εφελκυσμό • Θεμελίωση μέσω θεμελειοδοκών με δυνατότητα αποκόλλησης των ελατηρίων σε εφελκυσμό • Μεικτές θεμελειώσεις με ορθογωνικά πέδιλα, κοιτόστρωση και θεμελειοδοκούς στο ίδιο προσομοίωμα • Αυτόματη δημιουργία διατομών τυχούσας μορφής στο FAGUS-5 • Ενίσχυση διατομών με διαφορετικά υλικά • Αντιδράσεις πλακών από το CEDRUS-5 • Επιφάνειες φόρτισης και στο STATIK-5 για τυχούσες φορτίσεις • Ισοδύναμη στατική και δυναμική φασματική ανάλυση • Έλεγχοι σεισμικών μετακινήσεων και στροφών, πόλος, κύριοι άξονες, έλεγχος κοντού υποστυλώματος • Επαλληλία ιδιόμορφων για τυχούσες διευθύνσεις σεισμού και τυχόντα φάσματα απόκρισης • Ανάλυση 2ης τάξης με προπαραμορφωση όπου απαιτείται • Στατική ανελαστική ανάλυση (Push Over) για έλεγχο συμπεριφοράς υπό σεισμό σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια, εκτίμηση του συντελεστή συμπεριφοράς q • Διαστασιολόγηση και έλεγχος για βασικές, σεισμικές και ικανοτικές δράσεις ή δράσεις από Push Over υπό 6 εντατικά μεγέθη • Παραγωγή αναπτυγμάτων οπλισμού στο ACAD: Συνεχών δοκών, υποστυλωμάτων με περίσφιγξη, τοιχωμάτων με ακραία υποστυλώματα, πέδιλων θεμελίωσης υπό κάμψη και διάτρηση Κατάλογοι οπλισμού στο Excel, Προμετρήσεις

 
   
FAGUS-5 Ανάλυση Διατομών

Το FAGUS-5 είναι ένα πρόγραμμα για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων διατομών, πρωταρχικά στον τομέα του οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος. Σε λεπτότοιχες διατομές υπολογίζονται επίσης το κέντρο διάτμησης και η κατανομή των διατμητικών τάσεων από τέμνουσα και ροπή στρέψης. Το FAGUS-5 είναι επίσης το πρόγραμμα διατομών του STATIK-5, αρμόδιο για τον υπολογισμό των γεωμετρικών και αδρανειακών τιμών καθώς και τη μετεπεξεργασία των εντατικών μεγεθών προς διαστασιολόγηση και ελέγχους τάσεων, παραμορφώσεων κ.α.) oπως όλα τα προγράμματα της cubus της σειράς 5, το FAGUS-5 χρησιμοποιεί ον αντικειμενοστραφή γραφικό επεξεργαστή, τον Explorer της cubus για τη διαχείριση των μελετών και τον Viewer της cubus για την προεπισκόπηση των Εκτυπώσεων.
 

 
CEDRUS-5 Σχεδίαση Οπλισμών Πλακών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Το CEDRUS-5 είναι το πιο προσφιλές πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αντιμετωπίζει πλάκες τυχούσας γεωμετρίας, με τρύπες, συμπαγείς ή με κενά, που στηρίζονται σε τυχούσα διάταξη γραμμικών και σημειακών στηρίξεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Τα φορτία μπορούν να είναι επίσης τυχόντα, κατανεμημένα, γραμμικά ή σημειακά σε όποια θέση επιθυμούμε πάνω στην κάτοψη. Το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων παράγεται εντελώς αυτόματα και σε "χρόνο μηδέν" έχουμε τα αποτελέσματα βυθίσεων, αντιδράσεων, εντατικών μεγεθών και οπλισμών. Οι οπλισμοί προκύπτουν σε κάθε θέση, στη διεύθυνση που θα ζητήσουμε, σε cm2/m πλάτους ή ακόμη και κατά μήκος "τομών με πλάτος", ώστε η πλάκα να οπλίζεται σε ζώνες με ομοιόμορφα κατανεμημένες τις συγκεντρώσεις ροπών, που προκύπτουν στις σημειακές στηρίξεις και στις γωνίες. Το μόνο που λείπει για μια πλήρη και αυτόματη μελέτη είναι η σχεδίαση των ράβδων του οπλισμού στην κάτοψη του ξυλοτύπου και αυτό πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα CEDRUS-5H

 
   
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Τιμοκατάλογος
Νομοθεσία
Στρατηγ. Συνεργασία 4M-CUBUS
Ειδική Προσφορά Κατόχων STRAD
 
ROLLING DEMO
Ι.

 

 

 

 

3D BIM Interface

- Καθορισμός Κτιρίου
- Κατακόρυφα
- Κατακ/φα  (Β'μέρ.)
- Δοκοί
- Δοκοί (Β' μέρος)
- Πλάκες
- Χωρικό
II. Περιβάλλον Υπολογισμών

- Επίλυση Πλακών
- Επίλυση Πλακών (Β' μέρος)
- Επίλυση Χωρικού
- Επίλυση Χωρικού (Β' μέρος)