Πρόσφατες Αναβαθμίσεις

>> Νέο 4Μ-ΚΕΝΑΚ με αυτόματη παραγωγή "Σκαριφημάτων/Σχεδίων επιτ.ελέγχου" όπως απαιτούνται στο buildingcert
>> Νέα εκδοση FLOW 8.1 στα πρότυπα του ADAPT16
>> Νέες εκδόσεις TEYXH, ERGO και ROES προσαρμοσμένες στο νέο συντελεστή ΦΠΑ 24% (Ιούνιος 2016).
>> Νέα έκδοση Αμοιβών προσαρμοσμένη στον νέο συντελεστή ΦΠΑ 24% (Ιούνιος 2016)
>> Νέα Εκδοση Πυρασφάλεια (ADAPT & ADEIA), σύμφωνα με ΦΕΚ B2326 και B388 (Υφιστ. Εκπαιδευτήρια & Γραφεία)
>> Νέα Εκδοση ERGO στο πακέτο ERGA σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 261Α/17-12-2014
>> Νέα Εκδοση 4Μ-ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με ΦΕΚ 2945Β/3-11-14
>> Νέα Εκδοση ADEIA v. 10.15 σύμφωνα με ΦΕΚ 3480B / 23-12-14 (Απόφαση ΙΚΑ Φ.11321/19423/1405)
>> Νέα Εκδοση Η/Μ Πακέτου FINE14/ADAPT16 με πλήθος ριζικών αναβαθμίσεων και επεκτάσεων
>> Νέα Εκδοση GCAD για ακόμα πιό αποτελεσματικό Σχεδιαστικό Περιβάλλον 4Μ-ΚΕΝΑΚ.
>> Νέα Έκδοση IDEA 14: Μεγάλη Αναβάθμιση με εντυπωσιακές επεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα
>> Νέα Έκδοση STRAD RAF: Υπερωθητική Ανάλυση & Ενισχύσεις σύμφωνα με Ευρωκώδικες 8.1, 8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
>> Νέα Έκδοση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84Α 2-6-2-2010)
>> Νέα Έκδοση 4MCAD 14 επανασχεδιασμένη στον πυρήνα ODA, απευθείας πάνω στο format DWG2013
>> Νέα Εκδοση ERGA 2013 σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 363Β/19-02-2013 (Νέα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ)
>> Νέα Εκδοση στις Αδειες Λειτουργίας ADAPT σύμφωνα με Νόμο 3982 ΦΕΚ143/Α, 158/Β, 230/Β 1048/Β κλπ  
>> Νέα έκδοση στο Φ. Αέριο σύμφωνα με ΦΕΚ 976-28/3/2012